Kauguru pagasts

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Kauguru pagasta Mūrmuižā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Mēs pa jaunam”
Finansējums:
Kopējais finansējums 8060,77 LVL, t.sk. publiskais finansējums 7254,69 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paraudzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekts tika realizēts Kauguru pagasta Mūrmuižā ar mērķi- labiekārtot bērnu rotaļu laukumu starp daudzdzīvokļu namiem un veicināt bērniem labi pavadīt savu brīvo laiku, atpūsties un attīstīt savu fizisko aktivitāti. Uzstādītas jaunas, košas bērnu rotaļu un spēļu laukuma iekārtas: karuselis, šūpoles uz metāla statnēm, šūpoles uz atsperes- „Džips”, šūpoles uz atsperes- „Ponijs”, tīkls piramīda, bērnu rotaļu komplekss. Tika saglabātas arī vecās iekārtas- smilšu kaste un vingrošanas sastatne, kuru iedzīvotāji pašu spēkiem nokrāsoja krāsainās krāsās.

Lai skan Beverīnas novads!

Projekta īstenotājs:
Kauguru pagasta attīstības biedrība
Finansējums:
Kopējais finansējums 21329,32 EUR , t.sk. publiskais finansējums 18918,61EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķa sasniegšanai ir iegādātas 8 aktīvās akustiskās sistēmas, skaņas pults, radiosistēmas 4 –kanālu uztvērējs, 12 galvas mikrofoni un jostas raidītāji, 8 rokas raidītāji, antenu komutators, portatīvais dators, transportkaste mikserpultij, multikora kabelis.

Visas iegādātās iekārtas nepieciešamas kvalitatīvai pasākumu apskaņošanai un tiek izmantotas kopš saņemšanas. Pirmais lielākais publiskais pasākums, kurā tika izmantota jauniegādātā aparatūra, notika 2014.gada 31.maijā, apskaņojot sporta pasākuma “Auto Moto Velo” koncertus Mūrmuižas estrādē.

Kas pagātni pētī-tas nākotni svētī!

Projekta īstenotājs:
Kauguru pagasta attīstības biedrība
Finansējums:
ELFLA - 16650 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā izveidota interaktīva darbības sistēma -14 stendi un vitrīnas, kā arī filmu skapis, kura nosaukums tapis analoģiski "Dainu skapim" ar pagasta vēstures un nemateriālā mantojuma materiāliem, lai aktīvi un atraktīvi ļautu darboties un iesaistīties pagasta iedzīvotājiem novadpētniecības un kultūrvēstures izzināšanas, apkopošanas un demonstrēšanas procesā. Projekta mērķis bija ieinteresēt jauniešus un bērnus izzināt savas saknes, savu pagātni, lai Kauguru pagasta iedzīvotājiem būtu dzīvā vēsture - interesanta un aizraujoša uz kā būvēt savu nākotni.

Sporta laukuma labiekārtošana J.Endzelīna Kauguru pamatskolā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Mēs pa jaunam”
Finansējums:
ELFLA - 3442 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrstruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas rezultātā pie J.Endzelīna Kauguru pamatskolas esošajā sporta laukuma teritorijā veco stieņu vietā tika uzstādītas jaunas sporta iekārtas: vingrošanas komplekss, rokgājējs ar brusām un zviedru sienu, spirāle (vertikālā). Rezultātā ir radīti pilnvērtīgi apstākļi sporta treniņiem, spēlēm un dažādām aktivitātēm. Jaunās sporta laukuma iekārtas regulāri tiek izmantotas sporta stundās, ārpusstundu nodarbībās, starpbrīžos, kā arī dažādos pasākumos, kā piemēram, sporta dienas

Dejo ar prieku

Projekta īstenotājs:
Kauguru pagasta attīstības biedrība
Finansējums:
ELFLA - 11959 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Kauguru pagastā jau vairākus gadu desmitus darbojas tautas deju kolektīvi, un mūsu dejotājus rotā skaistie tērpi. Tie ir dažādu novadu– Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales.! Ne visiem tērpiem ir pilni komplekti, tamdēļ cenšamies tos papildināt realizējot jaunus projektus un rūpīgi kopjot esošos tērpus, jo tautas tērps tā ir viena no latviešu tautas vērtībām! Tas ir nepieciešams, lai mūsu tērpi saglabātos vēl ilgi ar tiem dejojot, jo dejā ir spēks un mēs dejojam ar prieku!