Biedrības statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2006.gada 1.novembrī
ar Nr. 40008107864
Grozījumi Nr. 1 reģistrēti 03.05.2016., UR lēmums Nr. 6-24/46303/1

Grozījumi Nr. 2 reģistrēti 19.06.2018., UR lēmums Nr. 6-24/92918

Grozījumi Nr. 3 reģistrēti 27.07.2023., UR lēmums Nr. 6-24/61733

Biedrības
“Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”
statūti

2023.gads

1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1. „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”, turpmāk tekstā - Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi un atzīst šos Statūtus.

1.2. Partnerībai saskaņā ar šiem Statūtiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

1.3. Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

 

2. nodaļa. Darbības mērķis

2.1. Partnerības mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

 

3. nodaļa. Darbības uzdevumi

3.1. Partnerības darbības galvenie uzdevumi:

3.1.1. izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt teritorijas vietējās attīstības stratēģiju un veicināt tās īstenošanu;

3.1.2.veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un vides attīstību;

3.1.3. veicināt uzņēmējdarbības attīstību teritorijā;

3.1.4. veidot sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

3.1.5. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības darbības mērķa sasniegšanai.                                                              

                                                                              

4. nodaļa. Darbības termiņš

4.1. Partnerība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

5. nodaļa. Nosaukums

5.1. Partnerības pilns nosaukums latviešu valodā ir „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”;

5.2. Partnerības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Association „Rural Partnership ZIEMEĻGAUJA”.

 

6. nodaļa. Darbības teritorija

6.1. Partnerības pamata darbības teritorija ir Smiltenes novada Gaujienas, Grundzāles un Virešu pagastu, Valkas novada Valkas pilsētas, Valkas, Ērģemes, Vijciema un Zvārtavas pagastu, Valmieras novada Strenču un Sedas pilsētu, Brenguļu, Ēveles, Jērcēnu, Kauguru, Plāņu un Trikātas pagastu administratīvās teritorijas;

6.2. Partnerības darbība var tikt paplašināta un īstenota arī citās teritorijās, ja tas sekmē Partnerības mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

 

7. nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija

7.1. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.

7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katra pašvaldība, valstiska vai nevalstiska organizācija, kas ir Partnerības biedrs, piedalās Kopsapulcē savos Statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

7.3. Kopsapulci sasauc Koordinators. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam, izziņojot Kopsapulci un darba kārtību rakstiski, pa e-pastu vai telefoniski vai kā citādi tā, lai Partnerības biedri saņemtu informāciju par Kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kopsapulces sanākšanas.

7.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc Koordinatora vai Padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa Revidents, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kopsapulci atklāj Koordinators. Kopsapulci vada Koordinators, ja netiek ievēlēts cits sapulces vadītājs.

7.6. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sapulcē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

7.7. Lēmums par statūtu grozījumiem, Partnerības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.8. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota

 Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Visi balsojumi ir atklāti.

7.10.Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists, sapulces norise tiek protokolēta. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti.

7.11. Kopsapulcei ir tiesības:

7.11.1. apstiprināt Partnerības statūtus un grozījumus tajos;

7.11.2. ievēlēt Padomes locekļus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu;

7.11.3. ievēlēt un atsaukt Revidentu;

7.11.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

7.11.5. apstiprināt iestāšanās maksas un biedru naudas apjomu;

7.11.6. izskatīt pārsūdzētos Padomes un Koordinatora lēmumus;

7.11.7. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;

7.11.8. izskatīt citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus.

 

8. nodaļa. Pārstāvju sapulce

8.1. Partnerības Pārstāvju sapulce ir Kopsapulces ievēlēta Padome.

8.2. Padome sastāv no septiņiem Padomes locekļiem, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka tiek iekļauti pašvaldību pārstāvji (ne vairāk kā trīs) un sociāli ekonomiskie partneri, kas pārstāv lauksaimnieku, lauku sieviešu un jauniešu intereses.

8.3. Kandidēt Padomes locekļa statusam var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.

8.4. Padomi ievēl Kopsapulce uz diviem gadiem ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz puse Padomes locekļu tiek ievēlēta atkārtoti.

8.5. Padome:

8.5.1. nodrošina Kopsapulces lēmumu izpildi;

8.5.2. piedalās Partnerības vietējās attīstības stratēģijas izstrādē un apstiprina to;

8.5.3. lemj jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.5.4. balstoties uz izstrādāto stratēģiju un tās īstenošanai piesaistīto resursu ietvaros izskata un izvērtē projektu  iesniegumus, pieņem lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;

8.5.5. apstiprina Partnerības budžetu;

8.5.6. izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā un tās darbību reglamentējošajos dokumentos;

8.5.7. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

8.5.8. uzņem Partnerības biedrus;

8.5.9. lemj par dalību citās organizācijās;

8.5.10. lemj par iesaistīšanos starptautiskos un starpteritoriālos projektos;

8.5.11. izstrādā Partnerības darbībai un pārstāvniecībai nepieciešamos nolikumus;

8.5.12. veic citus Partnerības darbībai nepieciešamus pasākumus.

8.6. Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs, vai vismaz trīs Padomes locekļi. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajās piedalās vismaz četri Padomes locekļi. Padome lēmumus pieņem pēc konsensus principa. Ja vienošanās netiek panākta, lēmumu pieņem balsojot. Lēmums pieņemts, ja par to nobalso puse no klātesošiem Padomes locekļiem. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

8.7. Padomes sēdes ir atklātas.

8.8. Padomes darbība balstās uz šādiem principiem:

8.8.1. partnerība;

8.8.2. līdzdalība;

8.8.3. savstarpēja vienošanās (konsensus);

8.8.4. atklātība un caurspīdīgums;

8.8.5. pēctecība.

8.9. Padomes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Koordinators var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.

8.10. Padomes loceklis savā darbā aizstāv visu Partnerības biedru intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām interesēm, ja tās ir pretrunā ar Partnerības izstrādāto stratēģiju un Partnerības darbības mērķi.

8.11. Padomes locekli pēc priekšsēdētāja vai Padomes trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Padomes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus, vai ar savu darbību kavē Partnerības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

8.12. Ja Padomes loceklis tiek izslēgts no Padomes vai pats vēlas pārtraukt darbu Padomē, tiek rīkotas Padomes ārkārtas vēlēšanas.

8.13. Balsojumu Padomes sēdes jautājumos var veikt klātienē vai elektroniski, vai uz pilnvaras pamata, pilnvarojot kādu no Padomes locekļiem pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu kādam no Padomes locekļiem, kas, savukārt, informē Padomi par balsojumu.

8.14. Padomes locekļi no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl uz diviem gadiem.

8.15. Padomes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja par to ir nobalsojuši vismaz četri Padomes locekļi. 

8.16. Padomes priekšsēdētājs:

8.16.1. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

8.16.2. organizē Padomes darbu;

8.16.3. vada Padome sēdes;

8.16.4. sagatavo Kopsapulcei atskaites par Padomes darbu;

8.16.5. izskata atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta iesnieguma atbilstību Partnerības vietējās attīstības stratēģijai.

8.17. Padomes priekšsēdētāja prombūtnē viņu aizstāj Padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

 

9. nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Partnerības izpildinstitūcija (valde) ir Koordinators, kurš vada un pārstāv Partnerību. Koordinatoru ievēl Kopsapulce uz pieciem gadiem.

9.2. Koordinatoru var ievēlēt atkārtoti.

9.3. Koordinators:

9.3.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;

9.3.2. pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās;

9.3.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

9.3.4. izdod lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Partnerības vietējās attīstības stratēģijai un par projekta iesnieguma noraidīšanu publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ;

9.3.5. pieņem darbā un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

9.3.6. pārvalda un rīkojas ar Partnerības līdzekļiem;

9.3.7. organizē lietvedību, grāmatvedību, gada pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.3.8. organizē Kopsapulces;

9.3.9. sagatavo Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;

9.3.10. pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus;

9.3.11. Koordinators darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu tam var noteikt samērīgu atlīdzību un/vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.

9.4. Padome var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Koordinatoram ir nepieciešama Padomes piekrišana.

9.5. Koordinators nevar būt Padomes loceklis.

9.6. Koordinators ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes lēmumus Kopsapulcē.

9.7.Koordinatoru var atbrīvot ar Kopsapulces lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Koordinatora atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Partnerības biedru vai Padome.

9.8. Koordinatora pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā tiek rīkotas Koordinatora ārkārtas vēlēšanas.

9.9. Koordinatora prombūtnes laikā izpildinstitūcijas pienākumus veic ar koordinatora rīkojumu noteikts padomes loceklis vai biedrības darbinieks. Padomes locekļa vai darbinieka pilnvaras tiek noteiktas rīkojumā.

 

10. nodaļa. Revīzijas institūcija

10.1. Partnerības darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl Kopsapulce.

10.2. Revidents nevar būt Padomes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Partnerības dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atsauksmi par Partnerības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu.

10.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi gadā.

 

11. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

11.1. Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā dzīvojoša fiziska vai reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus.

11.2. Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Koordinatoram ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

11.3. Lai juridiska persona kļūtu par Partnerība biedru, tai Koordinatoram jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.4. Koordinators apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Padomē.

11.5. Padome pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmums pieteicējam jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.6. Padomes noraidošu lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt Kopsapulcei. Ja arī Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.7. Ja Padome vai Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Kopsapulces noteiktajā apmērā.

11.8. Partnerības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

11.8.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

11.8.2. nepiedalīšanās Kopsapulcē un sava pārstāvja nepilnvarošana divus gadus pēc kārtas;

11.8.3. Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;

11.8.4. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

11.8.5. ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu;

11.8.6. morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana;

11.8.7. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

11.9. Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.10. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt Kopsapulcei.

 

12. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

12.1. Partnerības biedram ir tiesības:

12.1.1. piedalīties Partnerības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

12.1.2.saņemt informāciju par Partnerības darbību, iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

12.1.3.piedalīties Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu;

12.1.4. brīvi darboties citās biedrībās un nodibinājumos;

12.1.5. brīvi izstāties no Partnerības, iesniedzot Koordinatoram rakstisku iesniegumu.

12.2. Partnerības biedra pienākumi ir:

12.2.1. ievērot Partnerības statūtus, pildīt Kopsapulces un Padomes lēmumus;

12.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

12.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

12.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

12.3. Katram Partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

 

13. nodaļa. Līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

13.1. Partnerības līdzekļus veido:

13.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;

13.1.2. juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;

13.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Partnerības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

13.1.4. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

13.1.5. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

13.1.6. par Partnerības līdzekļiem iegādātā manta;

13.1.7. mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

13.1.8. citi atļauti ienākumi.

13.2. Partnerības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Padomes lēmumiem vai Koordinatora rīkojumiem tiek izlietoti:

13.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

13.2.2. darbinieku algošanai;

13.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Partnerības darbības nodrošināšanu.

13.3. Ar Kopsapulces lēmumu Partnerība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem   mērķiem, kas atbilst Partnerības statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.

13.4. Partnerības likvidācijas gadījumā, pirms līdzekļu sadales, Kopsapulce nosaka personas, kurām ir tiesības uz šiem līdzekļiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.         

 

Statūti jaunajā redakcijā apstiprināti biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” kopsapulcē 2023.gada 24.martā.

Koordinatore _________________ Linda Krūmiņaī.