Pētījumi

2015.gada aprīlī ir pabeigts Pētījums "Lauku partnerības Ziemeļgauja vietējās attīstības stratēģijas 2009. - 2013. gadam ieviešanas izvērtējums". Pētījums sastāv no VRG pašu veikta stratēģijas ieviešanas rezultātu apkopojuma (īstenotie projekti, apgūtais finansējums, sasniegtie rezultatīvie un kvantitatīvie rādītāji, iedzīvotāju aktivitāte, u.c.), kā arī M.Zālamanes veiktā pētījuma par to, kā mūsu īstenotie projekti atbilst pašvaldību plānošanas dokumentiem ("Projektu rezultātu ietekmes uz teritorijas attīstību novērtējums").

    Lauku partnerības Ziemeļgauja vietējās attīstības stratēģijas 2009. - 2013. gadam ieviešanas izvērtējums

        1.pielikums - Biedru saraksts

        2.pielikums - Teritorijas karte

        3.pielikums - Īstenoto projektu saraksts un sadalījums pa rīcībāmĪstenoto projektu saraksts un sadalījums pa rīcībām

        4.pielikums - SVID analīze

        5.pielikums - Iedzīvotāju aptaujas anketa

        6.pielikums - Pašvaldību pārstāvju, NVO un iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi projektu idejām nākošajam plānošanas periodamPašvaldību pārstāvju, NVO un iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi projektu idejām nākošajam plānošanas periodam

        7.pielikums - Projekta novērtējuma veidlapaProjekta novērtējuma veidlapa

        8.pielikums - Projektu īstenotāju aptaujas anketa

        9.pielikums - Priekšlikumi

    Projektu rezultātu ietekmes uz teritorijas attīstību novērtējums