Biedru kopsapulce

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" gadskārtējā biedru kopsapulce notiks ZOOM platformā 24.03.2023. plkst. 14.00

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2022. gadā.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2022. gadā.

3.  LEADER programmas aktualitātes. 

4. Citi jautājumi.

Ja nav iespējams piedalīties, lūgums pilnvarot savā vietā kādu citu biedrības biedru.

Pasākums "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Š.g. martā noslēgsim pasākumu ciklu "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!". Jaunās SVVA stratēģijas 2023. - 2027.gadam sagatavošanas ietvaros viesosimies šādās teritorijās:

03.03.2023. plkst. 14.00 - Ēveles tautas namā, Ēveles pagastā, Valmieras novadā

09.03.2023. plkst. 18.00 - Brenguļu kultūras un sporta centrā, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā

15.03.2023. plkst. 14.00 - Sedas pilsētas kultūras namā, Sedā, Valmieras novadā

Dižprojekts 2022

Katru gadu biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina iesniegt pieteikumus Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts – vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Uzsākta jaunās VRG stratēģijas izstrāde

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir saņēmusi LAD lēmumu, ka ir apstiprināts biedrības pieteikums VRG sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam izstrādei. Saskaņā ar šo lēmumu jaunā stratēģija ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no šī lēmuma saņemšanas.

Stratēģijas izstrādei ir piešķirts finansiāls atbalsts 20 000 EUR apmērā no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai – Sagatavošanās atbalsts", projekta Nr. 22-00-A0190A-000019.

Atvērtā skola ciematu aktīvistiem

Mūsu biedrības biedre Aija Freimane aicina pieteikties Atvērtajai skolai ciematu aktīvistiem (Open School for Village Hosts).

Erasmus+ projektu "Open School for Village Hosts" izstrādāja septiņas Eiropas Savienības organizācijas ar mērķi definēt ciematu aktīvistu prasmes,  ko iespējams attīstīt, lai uzlabotu dzīves kvalitāti mazos lauku ciemos un apvidos.

Projekta "Atvērtā skola ciematu aktīvistiem” rezultātā tiks izstrādāta koplietojama mūžizglītības apmācības programma ciematu aktīvistiem dizaina kompetences paaugstināšanai.

Noslēgusies LEADER 8. kārta

30.11.2022. noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana LEADER 8. kārtā rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū". Pavisam ir iesniegti 6 pieteikumi: divi - no Valkas pilsētas un pa vienam no Strenčiem, Ērģemes pagasta, Jērcēnu pagasta un Grundzāles pagasta. Decembrī projektus vērtēs VRG vērtēšanas komisija, bet pēc tam tie tiks iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Izsludināta LEADER 8. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks:   2022. gada 31. oktobris – 2022. gada 30. novembris

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Esam viesojušies visās biedrības teritorijās Smiltenes un Valkas novados. Turpinājumā apmeklēsim Valmieras novada pagastus  un pilsētas.

Tikšanās Kauguru pagastā, Mūrmuižā, bibliotēkā - 9. novembrī plkst. 16.00

Tikšanās Jērcēnu pagastā, Jērcēnu tautas namā Jērcēnmuižā - 1. novembrī plkst. 16.00

Tikšanās Trikātas pagastā, saieta namā "Depo" - 27. oktobrī plkst. 16.00

Tikšanās Plāņu pagastā, pagasta pārvaldē - 12. oktobrī plkst. 16.00

Tikšanās Strenčos, Strenču bibliotēkā - 28. septembrī plkst. 15.00.

Uzaicinājums uz Zemkopības ministrijas Reģionālo konferenci

Zemkopības ministrijas Reģionālā konference

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada

9. septembrī –  Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Valmieras novads

Konferences programma

Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Turpinām apciemot biedrības teritorijas, lai novērtētu šajā plānošanas periodā īstenotos LEADER projektus un apkopotu vietējo iedzīvotāju priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam.

29. augustā tikāmies ar Valkas pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem,   NVO un pašvaldības pārstāvjiem.

Plānotās nākamās tikšanās:

14. septembrī plkst. 15.00 Ērģemes pagastā, jaunajā Ērģemes bibliotēkā

21. septembrī plkst. 15.00 Valkas pagastā, Lugažu muižā

23. septembrī plkst. 14.00 Vijciema pagastā, Vijciema tautas namā

Pages