Izsludināta LEADER 2. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Sludinājums

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2024. gada 20. maijs – 2024. gada 20. jūnijs

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 2          Dzīves vides kvalitātes uzlabošana

Rīcība 2.1.       Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība – paredzētais finansējums – 210 000 EUR

Rīcība 2.2.       Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai – paredzētais finansējums – 100 000 EUR

Rīcība 2.3.       Vietējo kopienu iniciatīvas – paredzētais finansējums – 70 000 EUR

Kopējais pieejamais atbalsta apmērs – 380 000 EUR

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Valmieras novads, LV-4730

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv (www.zgauja.lv/?q=lv/content/sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategija-2023-2027-gadam ),

kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv (https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027)

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).  

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Linda Krūmiņa, t. 29163859

Administratīvās vadītājas asistente Dagnija Ūdre, t. 29219477

E-pasts: ziemelgauja@gmail.com

Sludinājuma pilnais teksts ievietots: https://www.zgauja.lv/?q=lv/news