Vides pieejamības nodrošināšana Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Projekta īstenotājs: 
Strenču evaņģēliski luteriskā draudze
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 21005,72 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18905,15 EUR, cits līdzfinansējums - 2100,57 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir nodrošināt Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas vides pieejamību un sakoptību.

Projekta ietvaros tika ieklāts bruģis uz un gar baznīcu ar vadlīniju cilvēkiem ar redzes traucējumiem; atjaunotas, pārbūvētas kāpnes, izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, jaunām ģimenēm ar maziem bērniem; uzstādīts informācijas stends, veolosipēdu novietne, 2 soliņi un atkritumu urna.  

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada jūlijā.