Noslēgusies LEADER 4. kārtas projektu iesniegšana

4. aprīlī beidzās projektu iesniegumu pieņemšana LEADER projektu konkursa 4. kārtā. 

Pārskats par iesniegtajiem projektiem:

Rīcība Iesniegti pieteikumi Pieejamais publiskais finansējums Pieprasītais publiskais finansējums Starpība
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū 30 372802,39 528668,04 -155866
Vides sakārtošana 13 150000 224126,02 -74126
Saturīga brīvā laika pavadīšana 21 150000 279950,94 -129951
Kultūras un tradīciju kopšana 7 53286,66 60571,04 -7284,38
Kopā 71 726089,05 1093316,04 -367227

Projektu iesniegumi pa īstenošanas teritorijām:

Nr. Teritorija Projektu skaits
1. Valka 10
2. Valkas pagasts 4
3. Zvārtavas pagasts 3
4. Vijciema pagasts 4
5. Ērģemes pagasts 4
6. Strenči 9
7. Seda 1
8. Jērcēnu pagasts 2
9. Plāņu pagasts 3
10. Ēveles pagasts 1
11. Trikātas pagasts 4
12. Brenguļu pagasts 4
13. Kauguru pagasts 9
14. Grundzāles pagasts 4
15. Virešu pagasts 4
16. Gaujienas pagasts 5
  Kopā 71