Izsludinām mazo projektu konkursu!

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”

NOLIKUMS  MAZO PROJEKTU KONKURSAM 2016

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” kopsapulcē 2016.gada 9.martā tika nolemts 2016.gadā sniegt finansiālu atbalstu  EUR 140,00 apmērā viena pasākuma rīkošanai katras pašvaldības administratīvajā (pagasta, pilsētas) teritorijā.

Mērķis  – vietējo  tradīciju atjaunošana, uzturēšana vai jaunu tradīciju iedibināšana.

Iesniegumu  pasākuma organizēšanai var iesniegt juridiskas personas, izņemot pašvaldības. Pasākums nevar būt paredzēts nelielai, slēgtai interesentu grupai, un finansējums nevar tikt izmantots peļņas gūšanai un politisko partiju aktivitātēm.

Iesniegumā jānorāda šāda informācija par plānoto pasākumu:

1. Nosaukums,

2. Organizētāji,

3. Norises vieta un datums,

4. Īss apraksts (tradīcija, plānotās darbības, dalībnieki, u.tml.),

5. Kam tiks izmantots piešķirtais finansējums,

6. Bankas rekvizīti finansējuma pārskaitīšanai,

7. Iesniegumam jābūt saskaņotam ar attiecīgā novada domes priekšsēdētāju,  izpilddirektoru vai pārvaldes vadītāju.

Vairāki pagasti/pilsētas, savstarpēji vienojoties, var izmantot pieejamo finansējumu  viena kopīga pasākuma organizēšanai.

Pasākumus var īstenot līdz 2016.gada 31.decembrim.

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu  katram projektam pieņem biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” padome.

Pieteikumu  iesniegšanas termiņš – 2016.gada 7.oktobris. Pieteikumus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” e-pasta adresi ziemelgauja@gmail.com

Viena mēneša laikā pēc pasākuma organizēšanas un finansējuma izlietošanas saņēmējs iesniedz biedrībā „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” īsu atskaiti par pasākumu – apraksts, dalībnieku skaits, dažas fotogrāfijas. Atskaiti var iesniegt elektroniski. Finanšu dokumenti nav jāiesniedz.