Īstenots pirmais jaunā plānošanas perioda LEADER projekts!

Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros ir uzstādīta tīkla - piramīda, labiekārtojot 2013.gadā ierīkoto rotaļu laukumu. 

Tīkla – piramīdas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “KSIL”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 4521,60 EUR vai 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums - 502,40 EUR vai 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Vijciema rotaļlaukuma piramīda