Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā biedrības darbības teritorijā. Ar šādu mērķi biedrība ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”, partneri – biedrība „Kandavas partnerība”, biedrība „Pierīgas partnerība”, biedrība „Vidzemes lauku partnerība Brasla” un biedrība „No Salacas līdz Rūjai”.

Projekta „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” ietvaros 2019. gada nogalē sadarbībā ar SIA „SKDS Pētījumu centrs” tapa pētījums par Latvijas lauku reģionos esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām, līdzšinējo pieredzi un nākotnes iecerēm finanšu aizņēmumiem uzņēmējdarbības attīstībai. Pētījuma ietvaros 52 pagastos un 6 pilsētās 2019. gada novembrī tika veikta aptauja. Aptaujas mērķis bija izzināt reģiona esošo un potenciālo uzņēmēju finanšu vajadzības un iespējas sava uzņēmuma darbībai. Aptaujā piedalījās 314 respondenti.

Būtiskākie pētījumā iegūtie fakti:

1. Nedaudz vairāk kā puse (53%) aptaujāto ir norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā uzņēmējdarbības uzsākšanai jeb veicināšanai ir mēģinājuši piesaistīt finanses uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai;
2. Biežākie finanšu piesaistes veidi: 43% aptaujāto ir vērsušies bankā, nebanku sektorā (privātie aizdevēji) – 13%, ELFLA finansējums - 12%, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās – 10%, ALTUM – 8%, Nodarbinātības valsts aģentūras programmās – 8%;
3. Trešdaļai no aptaujātajiem, kuri bija vērsušies bankā, nav izdevies iegūt aizdevumu, galvenokārt, nepietiekoša nodrošinājuma dēļ. Nereti potenciālie aizņēmēji paši ir atteikušies turpināt finanšu piesaisti kredīta veidā saistībā ar paaugstinātām prasībām kredīta nodrošinājumam;
4. 26% no finanšu piesaistes vajadzībām bija summās līdz 10 000 EUR. 22% summām robežās no 10 001 EUR līdz 20 000 EUR, 13% robežās no 20 001 EUR līdz 30 000 EUR, 14% robežās no 30 001 EUR līdz 50 000 EUR, 8% robežās no 50 001 EUR līdz 75 000 EUR;
5. No tiem aptaujas dalībniekiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā centušies piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai, 52% ir vēlējušies saņemt finansējumu SIA darbībai, 20% - zemnieku saimniecībām, 18% - pašnodarbinātas personas saimnieciskajai darbībai;
6. No visiem aptaujas dalībniekiem 66% ir norādījuši finanšu piesaistes vajadzību tuvāko 5 gadu laikā uzņēmējdarbības aktivizēšanai, 39% no tiem ir norādījuši apgrozāmo līdzekļu pieejamības vajadzību summām līdz 10 000EUR, 18% summām robežās no 10 001 EUR līdz 20 000 EUR. Nedaudz vairāk kā trešdaļa jeb 36% aptaujas dalībnieku ir norādījuši aizdevuma izlietojuma termiņu līdz 5 gadiem.
Pētījuma rezultāti ir iezīmējuši lauku reģionu uzņēmēju aktivitāti, mērķus darbības aktivizēšanai un vajadzības finanšu piesaistei, meklējot finanšu avotus ārpus bankām. Šobrīd, īpaši COVI-19 seku likvidēšanai, aktivizējies ir sīko un mazo uzņēmēju (Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.651/2014 1. pielikums) konkurētspējas veicināšanas jautājums. Aktuāla ir apgrozāmo līdzekļu pieejamība īstermiņam, ELFLA projektu līdzfinansējuma jeb priekšfinansējuma pieejamība (īpaši LEADER projektiem summās līdz 20 000 EUR ar atbalsta intensitāti vidēji 70%), darbinieku mājsaimniecību aizdevumu pamatsummu atlikšana jeb atmaksas termiņu pagarinājumi (vidēji summām līdz 5 000 EUR).

Detalizēta pētījuma informācija ir pieejama šeit.

 

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā, nebanku sektorā aizdevumi fiziskām un juridiskām (zemnieku saimniecībām, individuālajiem komersantiem) personām ir pieejami divās kooperatīvajās krājaizdevumu sabiedrībās:

1. Kauguru kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība
Adrese: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Mūrmuiža, "Pagastmāja"

Kontaktinformācija: Dzintra Ludviga t. 26426363, e-pasts: kaugur@inbox.lv

2. Kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība „Ziemeļvidzeme”

Adrese: Valka, Rīgas iela 25, 2.stāvs

Kontaktinformācija: Ināra Lazdiņa t. 26564401, e-pasts: kks@valka.lv

ELFLA projekts „Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai”,

Projekta nr.18-00-A019.332-000005