Dabas takas

Vizlas dabas taka
Arašanās vieta- Apes novada Virešu pagasta Vidaga.Taka ved gar Vizlas upi no Vizlas tilta līdz tās ietekai Gaujā. Garums 1,2 km. Apskates objekti: upju straujteces, dolomīta atsegumi, vairāki mežu biotopi, parkveida pļavas, avots, Žākļu dižakmens.

Randātu dabas taka
Atrašanās vieta - Apes novada Virešu pagasts. Taka atrodama iebraucot Virešos sekojot norādei "Randātu klintis". Apskates objekti: augstākais dolomīta atsegums Latvijā - Randātu klintis, senas dolomīta raktuves, mežu biotopi. Garums - 1 km.
 
Gaujienas dabas taka
Atrašanās vieta - Apes novads Gaujienas pagasta Gaujiena. Takas garums 6 km, tā ierīkota astotnieka veidā.  Apskates objekti vairāk saistīti ar kultūrvēsturi, apskatīt iespējams lielāko daļu no Gaujienā esošajiem kultūrvēstures objektiem, kā arī dolomīta atsegumus, gravu un nogāžu mežus, avotus.

Zīles dabas taka
Atrašanās vieta - Valkas novads Valkas pagasts Zīle (Valkas-Smiltenes šoseja, apm.5,5 km no Valkas). Takas garums 2,2 km. Apskates objekti: dažādi mežu biotopi  un Gaujas vecupes.

Vekšu dabas taka
Atrašanās vieta - Valkas novads Valkas pagasts Vekši.Taka atrodama no apdzīvotas vietas Zīle, sekojot norādei.Takas garums - 620m. Apskates objekti :Gaujmalas pļavas, LIFE projekta ietvaros ierīkotā ganību paraugteritorija. Taka atrodas uz privātas zemes, ir iespējams sarunāt izglītojošu ekskursiju saimnieku pavadībā.Tālr.nr. Sanita Āboliņa - 26375441


Visas šīs takas  izveidotas LIFE projekta "Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana" ietvaros 2006.- 2007.gadā, tajās ir  izvietoti  informācijas stendi latviešu un angļu valodās. Takas ir aprīkot ar kāpnēm ,barjerām, skatu platformām, tiltiņiem, atpūtas vietām.Sīkāka informācija : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas Strenču birojā (Strenči,Valkas iela 16), tālr.64720324, vai  Rūta Zepa , 26361362.

Taka dabas liegumā Sedas purvs 

Jauna taka izveidota dabas liegumā Sedas purvs. Taka aprīkota ar virzienu norādēm un nelieliem informatīvajiem stendiem, uz kuriem ir informācija par lieguma dabas vērtībām. Informācija ir latviešu valodā.Dabas taku var iziet gan no Sedas puses, kur tā sākas purvā pie skatu platformas, gan arī no Jērcēnu puses, kur jāmeklē norāde ceļa malā, kas ved uz putnu vērošanas torni. Takas kopējais garums ir 12 kilometri, taču maršrutu var saīsināt, izejot tikai vienu no astoņus vai četrus kilometrus garajiem apļiem, kuri abi kopā veido astotnieku. Takas būvi finansēja a/s Latvijas valsts meži, to ierīkoja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Valmieras mežniecības darbinieki.